EN

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak veri sorumlusu sıfatıyla TURK Elektronik Para A.Ş. (“Şirket”) tarafından aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşleme Amaçları ve Yöntemi

İşlenen kişisel verileriniz param.com.tr üzerinden paylaşabileceğiniz; kimlik verisi, iletişim verisi, finansal bilgi verisi, talep/şikayet yönetim verisi, canlı destek alanından vereceğiniz / kişilerden elde edilen veriler, çerez (cookie) verileridir.

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” , 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında “kanunda öngörülmesi hukuki sebebine dayalı olarak” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’ hukuki sebeplerine dayalı olarak,

 • Elektronik para kuruluşu sıfatıyla sunulan her türlü ürün ve hizmette kullanılması
 • Kimliğinizi doğrulamak,
 • İş süreçlerinin ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket nezdinde yapılan veya aracılık ettiği işlemlerde işlem yapılmadan önce işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerinin tespit edilmesi,
 • BDDK, TCMB ve MASAK gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca istenilen bilgilerin 10 yıl süreyle saklanması, raporlanması ve bu kurumların bilgilendirilmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi,
 • Denetim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Hukuki süreçlerin takibi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Finans, muhasebe ve/veya faturalandırmaya ilişkin süreçlerin takibi amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

Canlılık testi kapsamında kimlik doğrulamasında bulunmak amacı ile özel nitelikli kişisel verileriniz ise açık rızanıza dayanarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar ile, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için ve sair mevzuatlarda belirtilmiş olan gerekli süreler kadar muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz, Şirket’in internet siteleri ve ödeme sayfalarından toplanarak, kişisel verileri veri tabanına işleyen Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Finansal bilgilerin toplandığı sisteme yüklenerek otomatik yollarla işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ,“ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’ hukuki sebeplerine dayalı olarak,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifası, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayanılarak, 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri ve hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında BDDK, MASAK, TCMB ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili yetkili kamu/kurum kuruluşlarına, talep edilmesi halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine,
 • Elektronik para ihracı faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız program / İş Ortağı kuruluşlara,
 • Reklam öncesi ve sonrası, lansman öncesi ve sonrası yapılan araştırmalar kapsamında ve bu amaçla ilgili kişinin açık rızası alınması şartıyla, param.com.tr üzerinden verilen hizmetlere ilişkin (örneğin Canlı Destek hattı) Şirket tarafından bu iş için hizmet veren Tedarikçilerimiz olan üçüncü kişilere,
 • Şirket tarafından mal ve hizmetlerin pazarlanması amaçlı gönderilmiş/gönderilecek olan ticari elektronik iletiler kapsamında alınması gerekli olan izinlerin; güvenli bir ortamda saklanması, alıcılar tarafından onay ve ret bildirimlerinin yapılabilmesi, şikâyet hakkının kullanılabilmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iştiraki olan İleti Yönetim Sistemi’ne,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayanılarak, Ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı yurt içi iştiraklerimiz, Türk Ticaret Kanununun Ticaret Şirketleri başlıklı bölümünde her şirket türüne özgü hükümler başta olmak üzere ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca doğan bilgi verme ve benzeri yükümlülüklerimiz kapsamında hissedarlarımıza aktarılmaktadır.

Veri Sahibi Olarak Başvuru Hakkınız

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi gereği kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini veya anonimleştirilmesini isteme,
f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı kapsamındaki taleplerinizi, kimliğinizi tanımlayan bilgilerle birlikte “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre 0871053107900001 Mersis No’lu TURK Elektronik Para A.Ş.’nin Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2405 Sokak No: 5 Çankaya/Ankara adresine yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta aracılığıyla [email protected] adresine iletebilirsiniz.

Üye iş yeri olmak istiyorum

Siz de hemen üye iş yerimiz olun, potansiyel müşterilerinize ulaşın.

Bize Ulaşın