EN

Yasal Bilgiler

TURK ELEKTRONİK PARA A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

TURK Elektronik Para A.Ş.
www.turkpara.com.tr
Doğanbey V.D. 8710531079
Ticaret Sicil No: 373168
Mersis No: 0871053107900001
Adres: Prof.Dr.Ahmet Taner Kışlalı Mah.
2405 Sok. No:5 Çayyolu / Ankara

MADDE 1 - Taraflar

Bir tarafta
Unvanı : TURK Elektronik Para A.Ş. (İşbu Sözleşme’ de kısaca “TURK” olarak anılacaktır)
Mersis No : 0871053107900001
Adres : Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2405 Sok. No:5 Çankaya/Ankara
(Şube ve TEMSİLCİ’lerin Adreslerine https://turkpara.com.tr/temsilcilikler.aspx adresinden ulaşılmaktadır.)
E-Posta : [email protected]
KEP : [email protected]
Telefon : 850 988 88 88
Faks : 850 455 88 75

ile diğer taraftan ÖDEME HİZMETLERİ’ni temin etmek üzere işbu Sözleşme’yi onaylamış ödeme hizmeti kullanıcısı (İşbu Sözleşme’de kısaca ‘‘KULLANICI’’ olarak anılacaktır) sürekli ödeme ilişkilerinin, bunlara ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesini teminen aşağıda yer verilen hususlarda anlaşmışlardır.

TURK Elektronik Para A.Ş. Genel Şartlar ve Koşullar Çerçeve Sözleşmesi bundan böyle kısaca ‘Sözleşme’ olarak anılacaktır. İşbu Sözleşme’de KULLANICI ve TURK müştereken “Taraflar”, münferiden “Taraf” olarak anılabilecektir.

MADDE 2 - Tanımlar

ALICI: Ödeme ve/veya ELEKTRONİK PARA işlemine konu FON’un ulaşması istenen ve/veya KULLANICI’nın mal veya hizmet temin etmek üzere TURK hizmetlerini kullanarak ödeme yaptığı gerçek veya tüzel kişiyi,

DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA İŞLEMİ: GÖNDEREN’ in kendi ödeme hizmeti sağlayıcısına, ALICI’ya veya ödeme hizmeti sağlayıcısına verdiği onaya dayanılarak, ÖDEME İŞLEMİ’nin ALICI tarafından başlatıldığı ve GÖNDEREN’in ELEKTRONİK PARA HESABI’nın borçlandırıldığı ödeme hizmetini,

ELEKTRONİK PARA: TURK tarafından kabul edilen FON karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, KANUN’da tanımlanan ÖDEME İŞLEM’lerini gerçekleştirmek için kullanılan ve TURK dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ÖDEME ARACI olarak kabul edilen parasal değeri,

ELEKTRONİK PARA HESABI: İhraç edilen ELEKTRONİK PARA’nın KULLANICI bazında izlendiği ve kayıt altında tutulduğu hesapları,

FON: Banknot, madeni para, kaydi para veya ELEKTRONİK PARA’yı,

GÖNDEREN: Kendi ELEKTRONİK PARA HESABI’ndan veya ELEKTRONİK PARA HESABI bulunmaksızın ÖDEME EMRİ veren gerçek veya tüzel kişiyi,

HARCAMA İTİRAZI: Kart ve ek kart hamillerinin kart kullanımıyla ilgili olarak yapacakları şikâyet ve itiraz başvuruları,

HASSAS ÖDEME VERİSİ: KULLANICI tarafından ÖDEME EMRİ’nin verilmesinde veya KULLANICI kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da KULLANICI adına sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV, CVV2, CVC2 kodu gibi kuruluşlar tarafından ihraç edilen ödeme araçlarına ilişkin kişisel güvenlik bilgilerini,

KANUN: 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, ÖDEME HİZMETLERİ ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’ u,

KİMLİK TANIMLAYICI: TURK tarafından KULLANICI’ların kimliğinin belirlenmesi ve diğer kişilerden ayırt edilmesi amacıyla KULLANICI’lara özgülenen sayı, harf veya sembollerden oluşan kombinasyon ile şifreleri,

KOMİSYON ve ÜCRETLER: İşbu Sözleşme’nin 4.6. maddesinde belirtilen ve KULLANICI tarafından TURK’a yapılan ödemeyi,

KULLANICI: Ödeme hizmeti kullanıcısı ile elektronik para kullanıcısını,

MEVZUAT: KANUN, YÖNETMELİK, TEBLİĞ ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) düzenlemeleri başta olmak üzere ilgili diğer yasal düzenlemeleri,

ÖDEME ARACI: TURK ile KULLANICI arasında belirlenen ve KULLANICI tarafından ÖDEME EMRİ’ni gerçekleştirmek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel aracı,

ÖDEME EMRİ: KULLANICI tarafından ÖDEME İŞLEMİ’nin gerçekleştirilmesi amacıyla TURK’a ya da SİSTEM ORTAĞI’na verilen talimatı,

ÖDEME İŞLEMİ: GÖNDEREN veya ALICI’nın talimatı üzerine gerçekleştirilen FON yatırma, aktarma veya çekme faaliyetini,

ÖDEME HİZMETLERİ: İşbu Sözleşme kapsamında KANUN’daki yetkilere dayanılarak TURK tarafından sağlanan ödeme ve ELEKTRONİK PARA hizmetlerini,

PARAM HİZMETLERİ: TURK tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumun’dan alınan izin kapsamında KULLANICI’ya sunulan ve KANUN’un 12’nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan hizmetler ile ELEKTRONİK PARA ihracı ve ELEKTRONİK PARA’nın FON’a çevrilmesine ilişkin hizmetleri,

PARAM SİSTEMİ: TURK tarafından sunulan, sürekli ÖDEME HİZMETLERİ’nin gerçekleştirilmesini sağlayan, KULLANICI’ların kullanımına ve erişimine açılmış, WEB sayfaları, mobil uygulamaları, ELEKTRONİK PARA hesapları ve ödeme araçlarını,

SİSTEM ORTAĞI: TURK’un PARAM SİSTEMİ aracılığıyla ÖDEME HİZMETLERİ’nin ifası veya işlenmesi sırasında işbirliğinde bulunduğu banka veya diğer finansalkurumlar ile ÖDEME HİZMETLERİ’nin tamamlanmasında ilgisi bulunan üçüncü kişileri,

TEBLİĞ: Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ’i,

TEMSİLCİ: TURK tarafından taahhüt edilen hizmetler kapsamındaki hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi adına TURK adına ve hesabına hareket eden gerçek / tüzel kişileri,

UZAKTAN İLETİŞİM ARACI: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, internet, kısa mesaj hizmetleri gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkan veren her türlü araç veya ortamı,

YÖNETMELİK: ÖDEME HİZMETLERİ ve ELEKTRONİK PARA İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği’ni ifade eder.

MADDE 3 - Sözleşmenin Konusu

İş bu Sözleşme’nin konusu, TURK tarafından KULLANICI’ya sunulacak PARAM HİZMETLERİ’nin kapsamının ve bu hizmetlere ilişkin Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İş bu sözleşme TURK tarafından sunulan PARAM HİZMETLERİ’ne ilişkin hazırlanan tüm sözleşmeler açısından belirleyici çerçeve sözleşme niteliğindedir.

MADDE 4 - PARAM HİZMETLERİ’ne İlişkin Esaslar ve Hizmet Süreçleri

4.1. KULLANICI, PARAM HİZMETLERİ’nden, aşağıda belirtilen süreçleri tamamlayarak TURK nezdinde oluşturulacak ELEKTRONİK PARA HESABI ve/veya kendisine tahsis edilecek olan ÖDEME ARACI vasıtasıyla faydalanabilecektir.

4.2. KULLANICI, PARAM SİSTEMİ üzerinden hesap açılışı ve/veya ÖDEME ARACI talebini TURK’a iletir. KULLANICI’nın talep ettiği hizmete ilişkin bilgi ve belgeleri TURK tarafından belirlenen kanallar aracılığıyla ibrazı zorunludur. TURK hesap açılışı sırasında müşteriyi tanıma ilkesi çerçevesinde ve KULLANICI’nın gerçek veya tüzel kişi olmasına bağlı olarak TC Kimlik No, Ad Soyad, Adres Bilgisi, Vergi No, İmza Sirküleri vb. bilgi ve belgeleri talep etme hakkına sahiptir. TURK sunulan hizmetin niteliğine ve ilgili MEVZUAT hükümlerine göre KULLANICI’dan farklı bilgi ve belge talep etme ve bunların iletim kanallarını belirleme hakkını saklı tutar.

4.3. KULLANICI 4.2. maddesindeki bilgi ve belgeleri TURK’a ibraz etmesi halinde dahi TURK’un KULLANICI’nın PARAM HİZMETLERİ’ni kullanma talebini reddetme hakkı saklıdır.

4.4. PARAM HİZMETLERİ, temini, kapsamı, yöntemleri ve bu yöntemlerle hizmet sunulmasına devam edilmesi, yeni yöntemler eklenmesi veya bazı yöntemlerin kaldırılmasına karar verilmesi münhasıran TURK’un takdirindedir.

4.5. PARAM HİZMETLERİ’nde ödeme kullanımına yönelik tavan ve taban limit belirleme hakkı TURK’a aittir. MEVZUAT hükümleri saklıdır.

4.6. KULLANICI sahip olduğu ELEKTRONİK PARA’nın bir kısmının veya tamamının FON’a çevrilmesini talep edebilir. ELEKTRONİK PARA’nın ihracında kullanılan yönteme göre valör tarihi belirleme hakkı TURK’a ait olup söz konusu valör tarihinden önce bu tutarların FON’a çevrilmesinin talep edilmesi durumunda KULLANICI https://param.com.tr/islem-ucretleri linkinde yer alan ücret ve komisyonları ödemeyi kabul eder

4.7. TURK’un KULLANICI’lara sunduğu PARAM HİZMETLERİ, ilgili MEVZUAT hükümleri izin verdiği sürece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan tüm para birimleri ile gerçekleştirilebilir. PARAM HİZMETLERİ ile ilgili olarak uygulanacak döviz kuru Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası günlük alış/satış kuru ile serbest piyasada geçerli olan alış/satış kurları dikkate alınarak hesaplanır ve KULLANICI, bu yönteme göre belirlenecek döviz kurundaki değişikliklerin derhal geçerli olacağını kabul eder.

4.8. TURK, KULLANICI’ların PARAM SİSTEMİ’ne erişim imkanı tanıyan KİMLİK TANIMLAYICI’ların teyidini sağlayacak ve giriş yapılacak yöntemleri belirleyip geliştirecektir.

4.9. KULLANICI, KİMLİK TANIMLAYICI aracılığıyla giriş yaptıktan sonra cep telefonuna gelecek onay şifresini PARAM SİSTEMİ’ne tanıtmak suretiyle PARAM SİSTEMİ’ne erişim sağlayabilecektir.

4.10. KULLANICI, sunulan ÖDEME EMRİ’nin gerçekleştirilmesi için ALICI, ödeme yöntemi, ÖDEME İŞLEMİ’nin tutarı, para birimi, işlem açıklaması ve hizmetin niteliğine göre talep edilecek diğer bilgileri TURK’a iletmek zorundadır.

4.11. KULLANICI, ÖDEME İŞLEMİ’nin başlaması ve tamamlanmasına ilişkin olarak, TURK’a PARAM SİSTEMİ üzerinden onay verir. ÖDEME İŞLEMİ, KULLANICI tarafından ÖDEME İŞLEMİ’nin gerçekleştirilmesi için TURK’un ileteceği doğrulama kodunun ilgili alana girilmesi vb. yöntemlerle onay verilmesi ile yetkilendirilmiş kabul edilecektir. ÖDEME İŞLEMİ’ne ilişkin onay, kararlaştırılan yönteme uygun olarak ÖDEME İŞLEMİ öncesinde verilebileceği gibi sonrasında da verilebilir. Kararlaştırılan yönteme uygun olarak onaylanmamış ÖDEME İŞLEMİ yetkilendirilmemiş sayılır.

4.12. ÖDEME EMRİ, GÖNDEREN sıfatını haiz KULLANICI bakımından TURK’a ulaştıktan sonra geri alınamaz. KULLANICI,
- ÖDEME İŞLEMİ’nin ALICI tarafından veya ALICI aracılığıyla başlatıldığı durumlarda, ÖDEME EMRİ’ni TURK’a ilettikten veya ÖDEME İŞLEMİ’nin gerçekleştirilmesi için onay verdikten sonra ALICI’nın aksi yönde mutabakatı olmadığı sürece ÖDEME EMRİ’ni geri alamayacağını,
- KULLANICI’nın yukarıda belirtilen şekilde ÖDEME EMRİ’ni geri alması halinde TURK’un WEB sitesinde (https://param.com.tr/islem-ucretleri) belirtilen şekilde ücretlendirileceğini kabul eder.

4.13. ÖDEME EMRİ’nin GÖNDEREN sıfatını haiz KULLANICI bakımından TURK’a ulaştığı an, ÖDEME EMRİ’nin alındığı andır. ÖDEME EMRİ’nin GÖNDEREN sıfatını haiz KULLANICI bakımından TURK’a iş günü dışında ulaştığı anlarda, ÖDEME EMRİ, izleyen ilk iş günü alınmış sayılır. KULLANICI, ÖDEME EMRİ’nin EFT işlemi olduğu durumlarda iş günü içinde en geç saat 16:00’ya kadar TURK’a ulaştırabilir. Bu saatten sonra, TURK tarafından alınan ÖDEME EMRİ, ertesi iş günü TURK’a ulaşır ve ÖDEME EMRİ’nin alındığı an sayılır.

4.14. ÖDEME İŞLEMİ’nin tamamlanabileceği azami süre, iş günü içinde saat 16:30’a kadardır. Azami tamamlanma süreleri, ÖDEME İŞLEMİ’nin nev’ine ve SİSTEM ORTAĞI ile anlaşma durumuna göre değişiklik gösterebilir.

4.15. PARAM HİZMETLERİ çerçevesinde gerçekleştirilen her işlem sonrasında işleme ilişkin bilgiler kısa mesaj yoluyla ve aşağıdaki bilgileri ihtiva eden işlemdekontu e-posta ile KULLANICI’ya iletilir;
a. Dekont No/İşlem referans No ve ALICI bilgisi,
b. Tutar ve işlemin gerçekleştiği para birimi,
c. Ödenecek ücret ve komisyonların dökümü,
d. Varsa ÖDEME İŞLEMİ’nde kullanılan döviz kuru ve hesaplama yöntemine ilişkin bilgileri.

MADDE 5 - Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1. TURK’un Hak ve Yükümlülükleri:

a) TURK, ÖDEME İŞLEMİ’nin MEVZUAT’a, ÖDEME İŞLEMLERİ’ne dair genel kurallara aykırı olması, işlemin taraflarına ve işlemin gerçekliğine ilişkin şüphe bulunması halinde işlemi reddetme hakkına sahip olacaktır.

b) TURK, ÖDEME ARACI’nın hileli veya yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran durumlarda ÖDEME ARACI’nı kullanıma kapatma hakkına sahip olacaktır. TURK, KULLANICI’ya hileli veya yetkisiz kullanım sonucu KULLANICI hesabının kapatıldığını elektronik posta ve/veya kısa mesaj ile bildirir.

c) TURK, yetkisiz kişilerin bilgi sistemlerine erişimlerinin engellenmesini sağlamak adına PARAM SİSTEMİ’ni şifreleme algoritmaları dahil en güncel teknik bilgiye karşılık gelen yüksek güvenlik standartları ile donatmak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından TEBLİĞ’de düzenlenen önlemleri almak ve bağlayıcı hükümlerde belirtilen hususları sağlamak için çaba gösterecektir.

d) TURK’un, PARAM SİSTEMİ’nin düzgün olarak çalışması için sistemi geçici olarak durdurma veya sınırlandırma hakkı saklıdır. TURK, üçüncü partilerden kaynaklanan sorunlar nedeniyle PARAM HİZMETLERİ’nin zamanında gerçekleşmemesinden sorumlu değildir.

e) KULLANICI, işbu Sözleşme kapsamında sağlanan PARAM HİZMET’leri karşılığında TURK’a (https://param.com.tr/islem-ucretleri) linkinde belirtilen koşullarla ücret ve komisyonları ödeyecektir. Söz konusu ödeme, KULLANICI’nın PARAM HİZMETLERİ’ni kullanmaya başlaması ile birlikte, tahsil edilmeye başlanacaktır. Ücret ve komisyonların kapsamı TURK tarafından tek taraflı olarak değiştirilip genişletilebilir. Ücret ve komisyonlar, TURK tarafından güncellenebilecek olup, KULLANICI, işbu Sözleşme uyarınca kendisine yapılan bildirimi müteakip söz konusu değişiklik nedeniyle Sözleşme’yi feshetmediği takdirde PARAM HİZMETLERİ’ni kullandığı sürece güncel ücret ve komisyonları (https://param.com.tr/islem-ucretleri) linkinde belirtilen periyotlarla kendisinden tahsil edileceğini kabul eder.

f) İşbu Sözleşme kapsamında sağlanan PARAM HİZMETLERİ aracılığı ile temin edilen mal ve hizmetlere ilişkin ücretler ve bu ücretlerin tahsilatına ilişkin koşullar ilgili mal ve/veya hizmetin sağlayıcısı konumundaki ALICI tarafından belirlenmekte olup KULLANICI bu hususta TURK’un herhangi bir yetki veya sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul eder.

g) İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak tek seferlik işlemlerin ve aylık toplamda yapılan işlemlerin işlem limiti TURK tarafından belirlenecek olup, herhangi bir zamanda revize edilebilecektir. PARAM HİZMET’lerine ilişkin limitler (https://param.com.tr/islem-ucretleri) linkinde yer almakta olup kimlik teyidi yapılmamış KULLANICI’lar için limitler MASAK MEVZUAT’ında belirtildiği şekildedir. KULLANICI, TURK tarafından belirlenen limitlerin dışında işlem gerçekleştirmeyeceğini kabul eder.

h) TURK, işbu Sözleşme kapsamında KULLANICI’ya yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda KULLANICI’nın kendisine bildirdiği e-posta, işyeri veya yerleşim yeri adresine, cep telefonuna göndererek veya çağrı merkezi aracılığı ile bilgilendirme yöntemlerini kullanarak KULLANICI’ya bildirim yapabilecektir. KULLANICI, Sözleşme kapsamındaki bilgilendirmelere ek bilgilendirme talebinde bulunduğu takdirde, bu talep TURK tarafından kabul edildiği takdirde https://param.com.tr/islem-ucretleri linkinde yer alan ücreti mukabilinde yerine getirilebilecektir. KULLANICI, dilediği zamanda işbu Sözleşme’nin bir örneğine PARAM WEB sitesinden https://param.com.tr/cerceve-sozlesme ulaşabilecektir.

i) TURK’un Sözleşme ve eklerini tek taraflı olarak değiştirme, güncelleme hakkı saklıdır. TURK, KULLANICI’ya ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (Otuz) gün öncesinde değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve KULLANICI’nın Sözleşme’yi fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bir bildirim yapılacaktır. 30 (Otuz) günlük süre içerisinde KULLANICI’nın fesih bildiriminde bulunmaması halinde, KULLANICI ilgili değişikliği kabul edilmiş sayılacaktır. MEVZUAT kapsamında gereken herhangi bir değişiklik için ilgili MEVZUAT’ta 30 (otuz) günden daha kısa süre verilmesi halinde bu husus da KULLANICI’ya iletilecek; bildirimde belirtilecek ve işbu maddede belirtilen süre yerine MEVZUAT’ın öngördüğü süre uygulanacaktır.

j) TURK, olağanüstü veya beklenmeyen durumlar sebebiyle meydana gelebilecek kesintiler için MEVZUAT hükümleri ve sair tüm MEVZUAT’ın emrettiği kurallara uygun olarak gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

k) TURK, HASSAS ÖDEME VERİLERİ dahil 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca KULLANICI tarafından açık rıza gösterilerek işlenen bilgilerin gizliliğini sağlamakla yükümlülüdür.

l) ÖDEME EMRİ’nin GÖNDEREN sıfatını haiz KULLANICI’lar tarafından verildiği ve GÖNDEREN sıfatını haiz KULLANICI’ların ÖDEME HİZMETi sağlayıcısının TURK olduğu durumlarda, TURK, ÖDEME İŞLEMİ’nin doğru gerçekleştirilmesinden GÖNDEREN sıfatını haiz KULLANICI’lara karşı sorumludur.

m) Sözleşme kapsamında TURK, KULLANICI tarafından kendisine doğru bir şekilde ve YÖNETMELİK’in 52(1) maddesi uyarınca iletilen bedellerin ALICI veya ALICI’nın ÖDEME HİZMETİ Sağlayıcısı’na, ilgili taraf ile akdetmiş bulunduğu sözleşme kapsamında belirtilen süreler içerisinde aktarılmasından sorumludur. TURK bu sorumluluğunu yerine getirmediği takdirde ÖDEME İŞLEMİ’nin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden KULLANICI’ya iade edecektir. ÖDEME İŞLEMİ’nin hiç veya gereği gibi gerçekleştirilmemesi durumunda KULLANICI, hizmetin yeniden görülmesi,hizmet sonucu ortaya çıkan ayıbın giderilmesi veya Sözleşme’den dönme haklarından birini kullanmakta serbesttir.

n) TURK’un SİSTEM ORTAK’larının sistemlerine ya da KULLANICI’lara yönelik ihlaller veya saldırılara (hacking, phishing vb.) yönelik herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

o) TURK, bir ÖDEME EMRİ’ni yerine getirmeyi reddettiği takdirde, red gerekçesini ve varsa redde sebep olan hataların ne şekilde düzeltilebileceğini önceden kararlaştırılan yönteme göre en kısa zamanda ve her halükarda en geç ÖDEME EMRİ’nin alınmasını izleyen işgünü sonuna kadar KULLANICI’ya bildirir. Sözleşmede, reddin haklı bir sebebe dayanması halinde TURK’un KULLANICI’ya yapacağı bildirim için ücret talep edebileceği kararlaştırılabilir.

p) KULLANICI’nın HARCAMA İTİRAZI talebinde bulunması halinde TURK, SİSTEM ORTAĞI’nın mahsup ettiği tutarı ELEKTRONİK PARA HESABI’ndan mahsup etme hakkına sahiptir. PARAM SİSTEMİ kullanılarak gerçekleştirilen işlemlerden her bir HARCAMA İTİRAZI talebi ile ilgili 25 (YirmiBeş) TL hiçbir ihtara gerek kalmadan TURK tarafından faturalandırılarak KULLANICI’nın hesabından tahsil edilir. ELEKTRONİK PARA HESABI’nda bakiye bulunmaması halinde TURK zararının tamamını hiçbir bir ihbar/ihtara veya mahkeme kararına ihtiyaç olmaksızın KULLANICI’dan tazmin edebilir.

5.2. KULLANICI’nın Hak ve Yükümlülükleri:

a) KULLANICI, TURK’un MEVZUAT kapsamındaki hizmetlerinin sunulması, risk varlığının tespiti, risk düzeyinin belirlenmesi, hizmet kalitesi, MEVZUAT’taki yükümlülüğünün tam ve eksiksiz yerine getirilmesi, PARAM HİZMETLERİ’nin tanıtım ve pazarlanması amacı ile hukuki ilişki devam ettiği sürece ve her halükarda hukuken işlemeye ilişkin meşru nedenler ortadan kalkıncaya kadar KULLANICI’ya ait 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tanımlanan kişisel verilerinin TURK ve/veya TURK’un doğrudan ya da dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlere ya da TURK’un hâkim ortağının doğrudan ya da dolaylı olarak iştirak ettiği grup şirketleri tarafından TURK ile karşılıklı olarak paylaşılmasına, bu bilgilerin TURK ve/veya TURK’un doğrudan ya da dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlere ya da TURK’un hâkim ortağının doğrudan ya da dolaylı olarak iştirak ettiği grup şirketleri tarafından işlenmesine, ayrıca anılan süreler ve amaçlar dahilinde bu maddede sayılan kişisel verilerin KULLANICI’nın mal ve hizmet sağladığı Üye İşyeri/Ödeme Hizmet Sağlayıcıları ve Kuruluşları/İş Ortakları/ /TEMSİLCİ’leri/ Dış Hizmet Sağlayıcıları/ ilgili Finansal Kuruluşlar/ Bankalar ile karşılıklı olarak paylaşılmasına ve yine aynı amaçlarla bu taraflarca işlenmesine kabul eder.

b) KULLANICI, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na istinaden TURK’a başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurtiçinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, ilgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, ilgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle KULLANICI’nın kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Bahse konu haklar, [email protected] kep adresine veya işbu sözleşmede yer alan adrese noter/iadeli taahhütlü yazılı olarak talebin iletilmesi ile yapılan başvuru durumunda kullanılabilecektir.

c) TURK 5.2.(b) maddesinde yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan iletebilir. Söz konusu taleplere ilişkin işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden TURK’un KULLANICI’dan ücret talep etmesi mümkündür.

d) KULLANICI, kendi adına ve kendi hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına hareket etmesi halinde 5549 sayılı Kanun’a uygun olarak TURK’a yazılı olarak bildireceğini ve kimlik, iletişim ve diğer kimlik tespitine konu bilgilerinin değişmesi halinde bu durumu TURK’a yazılı olarak bildireceğini ve KULLANICI’nın işbu madde kapsamındaki bildirimine istinaden, TURK tarafından kimlik tespit/ bilgi temin talebinde bulunulabileceğini kabul eder. Aksi halde KULLANICI, TURK’un KULLANICI nezdinde gerçekleşen yetkisiz,hatalı işlemler, 3. Kişilerin haksız, hukuka aykırı kullanımı, dolandırıcılık vb. işlemler dahil hiçbir hukuki /cezai sorumluluğunun olmayacağını, işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder.

e) KULLANICI, TURK nezdinde oluşturulacak ELEKTRONİK PARA HESABI’na ve gerekse ELEKTRONİK PARA HESABI’nın ilintili olduğu ÖDEME ARACI’na ve HASSAS ÖDEME VERİLERİ’ne 3. kişilerin erişmesine hiçbir şekilde izin vermeyecek, bunların güvenliğini sağlamaktan bizzat sorumlu olacaktır. KULLANICI ayrıca, ELEKTRONİK PARA HESABI'na ilişkin KULLANICI adı ve şifresi gibi bilgiler dahil ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın ÖDEMEARACI’na ve HASSAS ÖDEME VERİLERİ’ne ilişkin bilgileri hiçbir şekilde 3. kişilere açıklamayacağını, kullandırmayacağını ve bu bilgileri kendisine verilme amacı dışında kullanmayacağını kabul eder. KULLANICI, ÖDEME ARACI ve/veya HASSAS ÖDEME VERİLERİ’nin yetkisi olmayan kişilere tarafından kullanılması ya da söz konusu verilerin amaç dışında kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlara ilişkin olarak TURK’un herhangi bir sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. ÖDEME ARACI’nın kaybolması, çalınması veya KULLANICI’nın iradesi dışında gerçekleşmiş bir işlemin öğrenilmesi halinde, KULLANICI durumu çağrı merkezi aracılığı ile derhal TURK’a veya işlem TEMSİLCİ aracılığıyla gerçekleştirildiyse TEMSİLCİ’sine bildirmekle yükümlüdür.

f) KULLANICI, yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleştirilmiş ÖDEME İŞLEMİ’ni öğrendiği andan itibaren TURK’a gecikmeksizin bildirimde bulunmak suretiyle işlemin düzeltilmesini talep edebilir. Düzeltme talebi, her halükarda ÖDEME İŞLEMİ’nin gerçekleştirilmesinden itibaren 13 (onüç) ay içerisinde yapılır. TURK tarafından ÖDEME İŞLEMİ’ne ilişkin YÖNETMELİK’te belirtilen tüm bilgilerin KULLANICI’lara sağlanmamış olması halinde, KULLANICI’lar bu süreyle bağlı olmaksızın her zaman düzeltme talep edebilir.

g) Bildirimler yazılı olarak veya UZAKTAN İLETİŞİM ARACI ile yapılır ve bildirimlere ilişkin kayıtlar TURK tarafından saklanır. KULLANICI’nın gerçekleşmiş bir ÖDEME İŞLEMİ’ni yetkilendirmediğini veya işlemin doğru bir şekilde gerçekleşmediğini iddia etmesi durumunda, bu işlemin KULLANICI tarafından onaylandığını, doğru bir şekilde kaydedildiğini ve hesaplara işlendiğini ispat yükümlülüğü TURK’a aittir. ÖDEME İŞLEMİ’nin KULLANICI tarafından yetkilendirilmeksizin ya da hatalı olarak gerçekleştiğinin ispatı durumunda, GÖNDEREN sıfatını haiz KULLANICI’nın ödeme hizmeti sağlayıcısının TURK olduğu hallerde TURK, bu ÖDEME İŞLEMİ’ne ilişkin tutarı derhal GÖNDEREN’e iadeı etmek veya borçlandırılan ELEKTRONİK PARA HESABI’nı önceki bakiyesine getirmekle yükümlüdür.

h) Kayıp veya çalıntı bir ÖDEME ARACI’nın kullanılması ya da kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle ÖDEME ARACI’nın başkaları tarafından kullanılması durumunda, KULLANICI yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden doğan zararın 150 TL’ye kadar olan bölümünden sorumludur. KULLANICI, yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ÖDEME İŞLEMLERİ’nden sorumlu olmayacaktır. Bununla birlikte, KULLANICI, ÖDEME ARACI’nı hileli kullanması ve yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda yetkilendirilmemiş işlemden doğan zararın tamamından sorumlu olacaktır.

i) GÖNDEREN sıfatını haiz KULLANICI, ÖDEME ARACI’nın kaybolması, çalınması veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlem sebebiyle TURK’a yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ÖDEME İŞLEM’lerinden sorumlu tutulamaz.

j) GÖNDEREN sıfatını haiz KULLANICI, ÖDEME ARACI’nın hileli kullanması veya işbu Sözleşmenin ÖDEME ARACI ile ilgili hak ve yükümlülüklerini düzenleyen ilgili maddede yer alan yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda, yetkilendirilmemiş ÖDEME İŞLEMİ’nden doğan zararın tamamından sorumludur.

k) ÖDEME EMRİ’nin ALICI tarafından veya ALICI aracılığıyla verildiği ÖDEME İŞLEM’lerinde, ALICI’nın ÖDEME HİZMETİ sağlayıcısının ÖDEME EMRİ’ni GÖNDEREN’in ÖDEME HİZMETİ sağlayıcısına doğru olarak gönderdiğini ispatlaması halinde, ÖDEME İŞLEMİ’nin doğru gerçekleştirilmesinden GÖNDEREN’in ÖDEME HİZMETİ sağlayıcısı sorumlu olur. GÖNDEREN’in ÖDEME HİZMETİ sağlayıcısı ÖDEME İŞLEMİ’nin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden GÖNDEREN’e iade eder ve ELEKTRONİK PARA HESABI bakiyesini günceller. ÖDEME EMRİ’nin ALICI tarafından veya ALICI aracılığıyla verildiği gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen ÖDEME İŞLEMİ’nde, ALICI’nın ÖDEME HİZMETİ sağlayıcısının, ÖDEME İŞLEMİ’nin gerçekleştirilmemesinden ya da hatalı gerçekleştirilmesinden sorumlu olup olmadığına bakılmaksızın, talep edilmesi halinde gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen ÖDEME İŞLEMİ’nin nedenlerini tespit eder ve sonucunu ALICI’ ya bildirir.

l) KULLANICI, ilgili ÖDEME İŞLEMİ’nin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 2 (iki) ay içinde, ALICI tarafından yetkilendirilmiş veya ALICI aracılığıyla başlatılan ÖDEME İŞLEMİ’nde yetkilendirme sırasında ÖDEME İŞLEMİ’ne ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve gerçekleşen ÖDEME İŞLEMİ tutarının, harcama geçmişi, sözleşme şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, ilgili mal veya hizmetin tüketilmemiş olması kaydı ile ÖDEME İŞLEMİ tutarı kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir. TURK, KULLANICI’dan talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını talep hakkına sahiptir. Ancak ÖDEME İŞLEMİ’ne ilişkin onayın doğrudan KULLANICI’ya verilmesi veya ödemenin gerçekleştirilmesi gereken tarihten en az 1 (bir) ay önce KULLANICI’ya bildirimde bulunulması hallerinde, KULLANICI ilgili ÖDEME İŞLEMİ için herhangi bir geri ödeme talep edemez. Bu madde uyarınca geri ödeme talebinde bulunulabilen hallerde TURK, 10 (on) İş Günü içerisinde ödemeyi yapacak veya ret kararını nedenleri ile birlikte, KULLANICI’nın başvurabileceği hukuki yolları da göstererek bildirecektir.

m) PARAM HİZMETLERİ’nin kullanılabileceği mecralar ile PARAM HİZMETLERİ kullanılarak temin edilebilecek mal ve hizmetler, MEVZUAT uyarınca münhasıran TURK tarafından belirlenmektedir. TURK bu mecraları, mal ve/veya hizmetleri dilediği zamanda herhangi bir bildirim yükümlülüğü söz konusu olmaksızın değiştirebilecektir. KULLANICI, bu kapsamda TURK’tan herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder.

n) KULLANICI, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri yasalara ve ahlaka aykırı amaçlarla ve yasalara veya ahlaka aykırı ürün veya hizmetlerin temini amacıyla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI’nın işbu madde başta olmak üzere işbu Sözleşme’ye aykırılığı halinde TURK aykırılık giderilene kadar Sözleşme ve Sözleşme kapsamında sağladığı hizmetleri askıya alabilecektir.

MADDE 6-Fikri Mülkiyet

ş bu sözleşme ile TURK, KULLANICI’ya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını devir veya lisans gibi kullandırma hakkı sağlamamaktadır. TURK’a ait ve/veya KULLANICI’nın kullanımında olan her nevi fikri mülkiyet hakkı konusu, unsuru, kullanımı ancak bu kapsamda yazılı ve açık bir mutabakat bulunması halinde mümkün olacak ve bununla sınırlı kalacaktır

MADDE 7- Mücbir Sebep

Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan, Taraflar’ın kontrolü haricinde ortaya çıkan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Taraf’ın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, TURK’un lisanslama doğrultusunda faaliyet izninin geçici olarak kaldırılması halleri mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Taraf’ayazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen Taraf’ın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebep halinin 90 (doksan) günden fazla sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.

MADDE 8- Sözleşmenin Süresi

Sözleşme, imza tarihinde yürürlüğe girecek olup Sözleşme’de belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

MADDE 9- Sözleşme’nin Feshi

İşbu Sözleşme, taraflardan herhangi biri fesih iradesini yazılı olarak ihbar etmediği müddetçe devam eder. TURK, KULLANICI’nın işbu Sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir mükellefiyetini zamanında yerinde getirmemesi veya Sözleşmenin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi durumunda, ÖDEME ARACI’nı kullanıma kapatabilir, Sözleşme’yi feshederek borcun fer’ileri ile birlikte tamamen ödenmesini ve ÖDEME ARACI’nın iadesini talep edebilir. KULLANICI’lar, TURK’un yapacağı bildirim sonrasında ÖDEME ARACI’nı kullanmayarak TURK’a iade etmekle yükümlüdürler. KULLANICI’lar TURK’ a 30(otuz) gün önceden yazılı olarak bildirmek ve aynı zamanda ÖDEME ARACI’nı iade etmek ve tüm borcu fer’ileri ile birlikte ödemek suretiyle Sözleşmeyi istedikleri zaman sona erdirebilirler. TURK, işbu Sözleşmeyi KULLANICI’ları bakımından en az 60(altmış) gün öncesinden bildirmek suretiyle feshetme hakkını saklı tutar. İşbu Sözleşmenin feshini müteakip, TURK’ un KULLANICI’ dan alacakları rızaen, bunun mümkün olmaması halinde ise hukuki yollardan tahsil edilir.

MADDE 10- Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Taraflar, ihtilaf halinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Üye iş yeri olmak istiyorum

Siz de hemen üye iş yerimiz olun, potansiyel müşterilerinize ulaşın.

Bize Ulaşın