EN

Yasal Bilgiler

TURK ELEKTRONİK PARA A.Ş. ÇERÇEVE ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - Taraflar

Bir tarafta
Unvanı : TURK Elektronik Para A.Ş. (İşbu Sözleşme’ de kısaca “PARAM” olarak anılacaktır)
Mersis No : 0871053107900001
Adres : Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2405. Sok. No:5 Çankaya/Ankara
(Şube ve TEMSİLCİ’lerin adreslerine https://param.com.tr/ adresinden ulaşılmaktadır.)
E-Posta : [email protected]
KEP : [email protected]
Telefon : 850 988 88 88
Faks : 850 455 88 75

ile diğer taraftan ÖDEME HİZMETLERİ’ni temin etmek üzere işbu Sözleşme’yi onaylamış ödeme hizmeti kullanıcısı (İşbu Sözleşme’de kısaca ‘‘KULLANICI’’ olarak anılacaktır) sürekli ödeme ilişkilerinin, bunlara ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesini teminen aşağıda yer verilen hususlarda anlaşmışlardır. TURK Elektronik Para A.Ş. Çerçeve Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi bundan böyle kısaca ‘Sözleşme’ olarak anılacaktır. İşbu Sözleşme’de KULLANICI ve PARAM müştereken “Taraflar”, münferiden “Taraf” olarak anılabilecektir.

TURK Elektronik Para A.Ş. Çerçeve Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi bundan böyle kısaca ‘Sözleşme’ olarak anılacaktır. İşbu Sözleşme’de KULLANICI ve PARAM müştereken “Taraflar”, münferiden “Taraf” olarak anılabilecektir.

MADDE 2 - Tanımlar

ALICI:Ödeme ve/veya ELEKTRONİK PARA işlemine konu FON’un ulaşması istenen ve/veya KULLANICI’nın mal veya hizmet temin etmek üzere PARAM hizmetlerini kullanarak ödeme yaptığı gerçek veya tüzel kişiyi,

DİJİTAL CÜZDAN:Müşterinin tanımladığı ödeme hesabına veya ÖDEME ARACI’na ilişkin bilgilerin saklandığı, bir elektronik cihaz, çevrimiçi hizmet veya uygulama olarak sunulan ve müşteriye, tanımladığı ödeme hesabı veya ÖDEME ARACI’na ilişkin bilgileri kullanarak ÖDEME İŞLEMİ gerçekleştirme imkânı sağlayan ÖDEME ARACI’nı,

ELEKTRONİK PARA: PARAM tarafından kabul edilen FON karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, KANUN’da tanımlanan ÖDEME İŞLEM’lerini gerçekleştirmek için kullanılan ve PARAM dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ÖDEME ARACI olarak kabul edilen parasal değeri,

FAST: Fonların Anlık ve Sürekli Transferi,

FON:Banknot, madeni para, kaydi para veya ELEKTRONİK PARA’yı,

GÖNDEREN: Kendi ELEKTRONİK PARA HESABI’ndan veya ELEKTRONİK PARA HESABI bulunmaksızın ÖDEME EMRİ veren gerçek veya tüzel kişiyi,

HARCAMA İTİRAZI: Kart ve ek kart hamillerinin kart kullanımıyla ilgili olarak ilgili kartı çıkaran kuruluş nezdinde gerçekleştirecekleri, kartın ve işlemin türüne göre uluslararası kart şeması (Visa/MasterCard/Troy) kurallarına istinaden incelenecek şikâyet ve itiraz başvuruları,

HASSAS MÜŞTERİ VERİSİ: KULLANICI tarafından ÖDEME EMRİ’nin verilmesinde veya KULLANICI kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da KULLANICI adına sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek kişisel veriler ile şifre, PIN gibi güvenlik bilgilerini,

İŞYERİ:PARAM ile yapılan POS hizmetine yönelik sözleşme çerçevesinde, ödeme hizmeti kapsamına giren bir ödeme yöntemi ile mal ve hizmet satmayı kabul eden gerçek veya tüzel kişiyi,

KANUN: 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, ÖDEME HİZMETLERİ ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’ u,

KİMLİK TANIMLAYICI:PARAM tarafından KULLANICI’ların kimliğinin belirlenmesi ve diğer kişilerden ayırt edilmesi amacıyla KULLANICI’lara özgülenen sayı, harf veya sembollerden oluşan kombinasyonu,

KOMİSYON ve ÜCRETLER: İşbu Sözleşme’nin 4.6. maddesinde belirtilen ayrıca https://param.com.tr/ üzerinden ilan edilen ve KULLANICI tarafından PARAM’a ödenen hizmet bedeli,

KULLANICI: Ödeme hizmeti kullanıcısı ile elektronik para kullanıcısını,

MEVZUAT: Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmet Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik, Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) düzenlemeleri başta olmak üzere ilgili diğer yasal düzenlemeleri,

ÖDEME ARACI: PARAM ile KULLANICI arasında belirlenen ve KULLANICI tarafından ÖDEME EMRİ’ni gerçekleştirmek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel aracı,

ÖDEME EMRİ: KULLANICI tarafından ÖDEME İŞLEMİ’nin gerçekleştirilmesi amacıyla PARAM’a ya da SİSTEM ORTAĞI’na verilen talimatı,

ÖDEME HESABI: KULLANICI adına PARAM nezdinde açılan ve ödeme işleminin yürütülmesinde kullanılan elektronik para ve pos hesaplarını,

ÖDEME İŞLEMİ: GÖNDEREN veya ALICI’nın talimatı üzerine gerçekleştirilen FON yatırma, aktarma veya çekme faaliyetini,

ÖDEME HİZMETLERİ: İşbu Sözleşme kapsamında KANUN’daki yetkilere dayanılarak PARAM tarafından sağlanan ödeme ve ELEKTRONİK PARA hizmetlerini,

PARAM HİZMETLERİ: KANUN’un 12’nci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar arasında PARAM tarafından KULLANICI’ya sunulan hizmetler ile ELEKTRONİK PARA ihracı ve ELEKTRONİK PARA’nın FON’a çevrilmesine ilişkin hizmetleri,

PARAM SİSTEMİ: PARAM tarafından sunulan, sürekli ÖDEME HİZMETLERİ’nin gerçekleştirilmesini sağlayan, KULLANICI’ların kullanımına ve erişimine açılmış, WEB sayfaları, mobil uygulamalarını,

SİSTEM ORTAĞI: PARAM’ın PARAM SİSTEMİ aracılığıyla ÖDEME HİZMETLERİ’nin ifası veya işlenmesi sırasında işbirliğinde bulunduğu banka veya diğer finansal kurumlar ile ÖDEME HİZMETLERİ’nin tamamlanmasında ilgisi bulunan üçüncü kişileri,

STATİK KAREKOD: İçeriği sabit olan ve birden fazla ödeme işleminde kullanılabilen karekodu,

TEBLİĞ: Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ’i,

TEMSİLCİ: PARAM tarafından taahhüt edilen hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için PARAM adına ve hesabına hareket eden gerçek / tüzel kişileri,

TR KAREKOD: “TR Karekod İlke ve Kuralları” başlıklı dokümanda yer alan usul ve esaslara göre oluşturulan ve 6493 sayılı Kanun kapsamındaki ödemelerde kullanılabilecek olan karekodu,

UZAKTAN İLETİŞİM ARACI: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, internet, kısa mesaj hizmetleri gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkan veren her türlü araç veya ortamı,

YÖNETMELİK: Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliği ifade eder.

MADDE 3 - Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu, PARAM tarafından KULLANICI’ya sunulacak PARAM HİZMETLERİ’nin kapsamının ve bu hizmetlere ilişkin Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İşbu sözleşme PARAM tarafından sunulan PARAM HİZMETLERİ’ne ilişkin tüm sözleşmeler açısından belirleyici çerçeve sözleşme niteliğindedir

MADDE 4 - PARAM HİZMETLERİ’ne İlişkin Esaslar ve Hizmet Süreçleri

4.1. KULLANICI, PARAM HİZMETLERİ’nden, aşağıda belirtilen süreçleri tamamlayarak PARAM nezdinde oluşturulacak ÖDEME HESABI ve/veya kendisine tahsis edilecek olan ÖDEME ARACI vasıtasıyla faydalanabilecektir

4.2. KULLANICI, PARAM SİSTEMİ üzerinden hesap açılışı ve/veya ÖDEME ARACI talebini PARAM’a iletir. KULLANICI’nın talep ettiği hizmete ilişkin bilgi ve belgelerin PARAM tarafından belirlenen kanallar aracılığıyla ibrazı zorunludur. PARAM hesap açılışı sırasında müşteriyi tanıma ilkesi çerçevesinde ve KULLANICI’nın gerçek veya tüzel kişi olmasına bağlı olarak TC Kimlik No., Ad-Soyad, Adres Bilgisi, Vergi No, İmza Sirküleri ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla güvenlik ve MEVZUAT gereği bilgi ve belge talep etme hakkına sahiptir. PARAM, sunulan hizmetin niteliğine ve ilgili MEVZUAT hükümlerine göre KULLANICI’dan farklı bilgi ve belge talep etme ve bunların iletim kanallarını belirleme hakkını saklı tutar. KULLANICI bu bilgilerin doğru ya da güncel olmamasından kaynaklanan PARAM veya üçüncü kişiler nezdinde oluşan her türlü zarardan sorumludur.

4.3.KULLANICI hesap açılışı sırasında alınması gereken tüm bilgi ve belgeleri PARAM’a ibraz etmesi halinde dahi PARAM’ın KULLANICI’nın PARAM HİZMETLERİ’ni kullanma talebini reddetme hakkı saklıdır.

4.4. PARAM HİZMETLERİ temini, kapsamı, yöntemleri ve bu yöntemlerle hizmet sunulmasına devam edilmesi, yeni yöntemler eklenmesi veya bazı yöntemlerin kaldırılmasına karar verilmesi münhasıran PARAM’ın takdirindedir.

4.5. PARAM HİZMETLERİ’nde ödeme kullanımına yönelik tavan ve taban işlem limiti belirleme hakkı PARAM’a aittir. MEVZUAT hükümleri saklıdır.

4.6. KULLANICI sahip olduğu ELEKTRONİK PARA’nın bir kısmının veya tamamının FON’a çevrilmesini talep edebilir. ELEKTRONİK PARA’nın ihracında ödeme aracıyla alınan fonlar için valör tarihi belirleme hakkı PARAM’a ait olup söz konusu valör tarihinden önce bu tutarların FON’a çevrilmesinin talep edilmesi durumunda KULLANICI https://param.com.tr/islem-ucretleri linkinde yer alan bilgilendirmeye uyarak güncel ücret ve komisyonları ödemeyi kabul eder

4.7. PARAM’ın KULLANICI’lara sunduğu PARAM HİZMETLERİ’ndeki ödeme hizmetinde Türk Lirası ile işlem yapılması esas olup, ilgili MEVZUAT hükümleri izin verdiği süre ve ölçüde diğer para birimleri ile ödeme işlemi yapılabilecektir. PARAM HİZMETLERİ ile ilgili olarak uygulanacak döviz kuru Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası günlük alış/satış kuru ile serbest piyasada geçerli olan alış/satış kurları dikkate alınarak hesaplanır ve KULLANICI, bu yönteme göre belirlenecek döviz kurundaki değişikliklerin derhal geçerli olacağını kabul eder.

4.8. PARAM, KULLANICI’ların PARAM SİSTEMİ’ne erişim imkanı tanıyan KİMLİK TANIMLAYICI’ların teyidini sağlama ve bu bilgilere ulaşmak için PARAM SİSTEMİ’ne giriş yapılacak yöntemleri belirleme hakkına sahiptir.

4.9. KULLANICI, sunulan ÖDEME EMRİ’nin gerçekleştirilmesi için ALICI’ya ait bilgileri, ödeme yöntemi, ÖDEME İŞLEMİ’nin tutarı, para birimi, işlem açıklaması ve işlemin niteliğine göre gerekli olan diğer bilgileri sağlamak zorundadır.

4.10. KULLANICI, ÖDEME İŞLEMİ’nin başlaması ve tamamlanmasına ilişkin olarak, PARAM SİSTEMİ üzerinden başlattığı işlemlere onay verir. ÖDEME İŞLEMİ’ne ilişkin onay, PARAM SİSTEMİNDE gösterildiği şekilde, ÖDEME İŞLEMİ öncesinde verilebileceği gibi sonrasında da verilebilir. Kararlaştırılan yönteme uygun olarak onaylanmamış ÖDEME İŞLEMİ yetkilendirilmemiş sayılır.

4.11. ÖDEME EMRİ, GÖNDEREN sıfatını haiz KULLANICI bakımından PARAM’a ulaştıktan sonra geri alınamaz. KULLANICI;

4.12. ÖDEME EMRİ’nin GÖNDEREN sıfatını haiz KULLANICI bakımından PARAM’a ulaştığı an, ÖDEME EMRİ’nin alındığı andır. FAST işlemlerinde GÖNDEREN konumundaki KULLANICI’nın ÖDEME EMRİ FAST Sistem Kuralları çerçevesinde anlık olarak gerçekleştirilir, GÖNDEREN sıfatını haiz KULLANICI bakımından PARAM’a iş günü dışında ve FAST işlem limitinin üzerinde ise ÖDEME EMRİ, izleyen ilk iş günü alınmış sayılır. KULLANICI, ÖDEME EMRİ’nin EFT işlemi olduğu durumlarda iş günü içinde en geç saat 16:00’ya kadar PARAM’a ulaştırabilir. Bu saatten sonra, PARAM tarafından alınan ÖDEME EMRİ, ertesi iş günü PARAM’a ulaşması halinde ve ÖDEME EMRİ’nin alındığı an sayılır.

4.13. ÖDEME İŞLEMİ’nin tamamlanabileceği azami süre, iş günü içinde saat 16:30’a kadardır. Azami tamamlanma süreleri, ÖDEME İŞLEMİ’nin nev’ine ve SİSTEM ORTAĞI ile anlaşma durumuna göre değişiklik gösterebilir.

4.14. PARAM HİZMETLERİ çerçevesinde gerçekleştirilen her işlem sonrasında işleme ilişkin aşağıdaki bilgileri ihtiva eden işlem özeti MEVZUATA uygun olarak belirlenecek yöntemler ile KULLANICI’nın erişimine sunulur; a. ALICI bilgisi,
b. Tutar ve işlemin gerçekleştiği para birimi,
c. Ödenecek ücret,
d. Varsa ÖDEME İŞLEMİ’nde kullanılan döviz kuru ve hesaplama yöntemine ilişkin bilgiler

MADDE 5 - Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1. PARAM’ın Hak ve Yükümlülükleri::

a) PARAM, ÖDEME İŞLEMİ’nin MEVZUAT’a, ÖDEME İŞLEMLERİ’ne dair genel kurallara, PARAM’ın şirket politikalarına aykırı olması ya da PARAM nezdinde aykırı şekilde kullanılacağı kanısı oluşması, işlemin taraflarına ve işlemin gerçekliğine ilişkin şüphe bulunması halinde işlemi durdurma hakkına sahiptir. Ödeme işleminde kullanılan fonlar nedeniyle kampanya çerçevesindeki kazanımlar da bu kapsamda değerlendirilecektir

b) PARAM, ÖDEME ARACI’nın mevzuata aykırı, amaç dışı, hileli veya yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran durumlarda ÖDEME ARACI’nı kullanıma kapatma hakkına sahip olacaktır. PARAM, KULLANICI’ya hileli veya yetkisiz kullanım sonucu KULLANICI hesabının kapatıldığını riskli durumlar haricinde bildirebilecektir.

c) PARAM’ın, PARAM SİSTEMİ’nin düzgün olarak çalışması için sistemi geçici olarak durdurma veya sınırlandırma hakkı saklıdır. PARAM; SİSTEM ORTAĞI, bankalar ve altyapı sağlayıcılarından kaynaklanan sorunlar nedeniyle PARAM HİZMETLERİ’nin zamanında gerçekleşmemesinden sorumlu değildir.

d)KULLANICI, işbu Sözleşme kapsamında sağlanan PARAM HİZMETLERİ karşılığında PARAM’a (https://param.com.tr/islem-ucretleri) linkinde belirtilen koşullarla ücret ve komisyonları ödeyecektir. Söz konusu ödeme, KULLANICI’nın PARAM HİZMETLERİ’ni kullanmaya başlaması ile birlikte, tahsil edilmeye başlanacaktır. Ücret ve komisyonların kapsamı PARAM tarafından tek taraflı olarak değiştirilip genişletilip güncellenebilecektir.

e) KULLANICI; MEVZUAT uyarınca önceden bildirilmesi zorunlu Sözleşme değişikliği ihtiva eden hallere ilişkin yapılacak bildirimi müteakip söz konusu değişiklik nedeniyle Sözleşme’yi feshetmediği takdirde veya PARAM HİZMETLERİ’ni kullandığı sürece güncel ücret ve komisyonların (https://param.com.tr/islem-ucretleri) linkinde belirtilen periyotlarla kendisinden tahsil edileceğini kabul eder

f) İşbu Sözleşme kapsamında sağlanan PARAM HİZMETLERİ aracılığı ile temin edilen mal ve hizmetlere ilişkin ücretler ve bu ücretlerin tahsilatına ilişkin koşullar ilgili mal ve/veya hizmetin sağlayıcısı konumundaki ALICI tarafından belirlenmekte olup KULLANICI bu hususta PARAM’ın herhangi bir yetki veya sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul eder.

g) İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak tek seferlik işlemlerin ve aylık toplamda yapılan işlemlerin işlem limiti PARAM tarafından belirlenecek olup, herhangi bir zamanda revize edilebilecektir. PARAM HİZMETLERİ’ne ilişkin limitler (https://param.com.tr/islem-ucretleri) linkinde yer almakta olup kimlik teyidi yapılmamış KULLANICI’lar için limitler MASAK 5 Sıra No’lu Genel Tebliği’nde düzenlenen tutarlarda gerçekleşecektir. KULLANICI, PARAM tarafından belirlenen limitlerin dışında işlem gerçekleştirmeyeceğini kabul eder.

h) YÖNETMELİK’te belirtilen anonim ön ödemeli araçlarla ÖDEME İŞLEMİ gerçekleştiren KULLANICI, MASAK MEVZUATI’nda yer alan limitlerin üzerine çıkmak istediği takdirde ilgili MEVZUAT hükümleri doğrultusunda kimlik teyidi işlemlerini gerçekleştireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, anonim ön ödemeli araç ya da ön ödemeli araç kullanımına bağlı olarak PARAM’ın talep edebileceği KOMİSYON oranlarının değişiklik gösterebileceğini kabul beyan ve taahhüt eder

i) KULLANICI, altı ay boyunca FON yüklemediği, harcama yapmadığı, nakit çekmediği, transfer işlemi gerçekleştirmediği veya 6493 Sayılı KANUN ve sair MEVZUAT uyarınca sunulan para çekme, para yatırma ve benzeri ödeme işlemleri hizmetlerinden faydalanmayarak atıl durumda bıraktığı hesaplarının işlem görmeyen hesap olarak değerlendireceğini bilir ve kabul eder.

j) KULLANICI, altı aydan uzun süreyle işlem görmeyen hesaplarından PARAM’ın kullanılmayan hesap ücreti adı altında hesabında bulunan mevcut FON’u üzerinden kesinti yapabileceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Kullanılmayan hesap ücreti (https://param.com.tr/islem-ucretleri) linkinde yer almakta olup hesabında FON bulunmayan KULLANICI’lardan kesinti yapılmayacaktır

k) Elektronik paranın son kullanım tarihi, KULLANICI’nın ÖDEME HESABI’nda yaptığı son işlemi (para çekme, para yatırma, ödeme ve benzeri) izleyen bir yıllık sürenin dolduğu tarihtir. PARAM; KULLANICI’nın elektronik paranın geri ödenmesini, işbu Sözleşmenin sona ermesinden ya da elektronik paranın son kullanma tarihinden önce talep etmesi veya son kullanma tarihinden itibaren bir yıldan uzun bir süre geçtikten sonra talep etmesine bağlı olarak ve bu işlemin maliyeti ile orantılı ücret talep edebilecektir

l)PARAM, işbu Sözleşme kapsamında KULLANICI’ya yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda KULLANICI’nın vermiş olduğu iletişim bilgileri aracılığıyla yapabilecektir. KULLANICI, Sözleşme kapsamındaki bilgilendirmelere ek bilgilendirme talebinde bulunduğu takdirde, bu talep PARAM tarafından kabul edildiği takdirde https://param.com.tr/islem-ucretleri linkinde yer alan ücreti mukabilinde yerine getirilebilecektir. KULLANICI, dilediği zamanda işbu Sözleşme’nin bir örneğine PARAM WEB sitesinden https://param.com.tr/cerceve-sozlesme ulaşabilecektir.

m) PARAM’ın Sözleşme ve eklerini tek taraflı olarak değiştirme, güncelleme hakkı saklıdır. PARAM, KULLANICI’ya ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (Otuz) gün öncesinde değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve KULLANICI’nın Sözleşme’yi fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bir bildirim yapılacaktır. 30 (Otuz) günlük süre içerisinde KULLANICI’nın fesih bildiriminde bulunmaması halinde, KULLANICI ilgili değişikliği kabul edilmiş sayılacaktır. MEVZUAT kapsamında gereken herhangi bir değişiklik için ilgili MEVZUAT’ta 30 (otuz) günden daha kısa süre verilmesi halinde bu husus da KULLANICI’ya iletilecek; bildirimde belirtilecek ve işbu maddede belirtilen süre yerine MEVZUAT’ın öngördüğü süre uygulanacaktır.

n)PARAM, olağanüstü veya beklenmeyen durumlar sebebiyle meydana gelebilecek kesintiler için MEVZUAT hükümleri ve sair tüm MEVZUAT’ın emrettiği kurallara uygun olarak gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

o) PARAM, HASSAS MÜŞTERİ VERİLERİ de dahil olmak üzere gerçek kişi KULLANICI’ya ait kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlemek, aktarmak, muhafaza ve imha etmekle yükümlüdür.

p) İşbu sözleşme kapsamındaki iş ve işlemlerde ÖDEME EMRİ’nin GÖNDEREN sıfatını haiz KULLANICILAR tarafından verildiği durumlarda PARAM, ÖDEME İŞLEMİ’nin doğru gerçekleştirilmesinden GÖNDEREN sıfatını haiz KULLANICI’lara karşı ÖDEME İŞLEMİ tutarıyla sorumludur.

q) Sözleşme kapsamında PARAM, KULLANICI tarafından kendisine doğru bir şekilde ve YÖNETMELİK’in 52’nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca iletilen bedellerin ALICI veya ALICI’nın ÖDEME HİZMETİ Sağlayıcısı’na, ilgili taraf ile akdetmiş bulunduğu sözleşme kapsamında belirtilen süreler içerisinde aktarılmasından ÖDEME İŞLEMİ tutarıyla sorumludur. PARAM, bu sorumluluğunu yerine getirmediği takdirde ÖDEME İŞLEMİ’nin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden KULLANICI’ya iade edecektir. KULLANICI, PARAM’ın kusurundan kaynaklanmayan gerekçelerden dolayı ödemenin gerçekleşmemesi veya hatalı gerçekleşmesi durumunda PARAM’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. ÖDEME İŞLEMİ’nin hiç veya gereği gibi gerçekleştirilmemesi durumunda KULLANICI, hizmetin yeniden görülmesi, hizmet sonucu ortaya çıkan ayıbın giderilmesi veya Sözleşme’den dönme haklarından birini kullanmakta serbesttir.

r) PARAM’ın SİSTEM ORTAK’larının sistemlerine ya da KULLANICI’lara yönelik ihlaller veya saldırılara (hacking, phishing vb.) yönelik herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. PARAM, işbu nedenle yaptığı kontrollerde riskli bulduğu cihazlarda PARAM SİSTEMİ’nin erişilebilir olmasını engelleyebilecektir.

s) PARAM, bir ÖDEME EMRİ’ni yerine getirmeyi reddettiği takdirde, red gerekçesini ve varsa redde sebep olan hataların ne şekilde düzeltilebileceğini önceden kararlaştırılan yönteme göre en kısa zamanda ve her halükarda en geç ÖDEME EMRİ’nin alınmasını izleyen iş günü sonuna kadar KULLANICI’ya bildirir.

t) İŞYERİ konumunda olan KULLANICI’nın PARAM bünyesindeki ÖDEME HESAPLARINA yönelik HARCAMA İTİRAZI talebinde bulunulması halinde PARAM, söz konusu hesapların münferiden her biri üzerinde bloke koyma ve SİSTEM ORTAĞI’nın mahsup ettiği tutarı KULLANICI’nın ÖDEME HESABI’ndan mahsup etme hakkına sahiptir. PARAM SİSTEMİ kullanılarak gerçekleştirilen işlemlerden her bir HARCAMA İTİRAZI talebi ile ilgili PARAM tarafından belirlenerek bildirilecek tutar hiçbir ihtara gerek kalmadan PARAM tarafından faturalandırılarak KULLANICI’nın hesabından tahsil edilir. ÖDEME HESABI’nda bakiye bulunmaması halinde KULLANICI ilgili tutarı PARAM’a ödemekle yükümlüdür.

u) KULLANICI’nın ÖDEME HESABI’nın haksız, sözleşmeye aykırı kullanımı ve HARCAMA İTİRAZI da dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir aykırılık nedeniyle ÖDEME HESABI’ndan fonun geri çekilmesi gereken hallerde; ÖDEME HESABI’nda yeterli fon bulunmaması durumunda, PARAM bu tutarı KULLANICI’nın PARAM nezdindeki tüm hesaplarından, cüzdanlarından, bu hesaplara bağlı tüm kartlarından ve PARAM nezdinde doğmuş tüm alacaklarından mahsup etme hakkına sahip olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder.

v) PARAM, TR Karekod kullanarak gerçekleştirilmesini sağlayacağı ödeme hizmetleri ile ilgili olarak, MEVZUAT’a uygun bir şekilde karekod oluşturulmasını sağlamakla ve TR Karekodla yapılacak ödemelerin güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. İŞYERİ konumundaki KULLANICI, statik karekod kullanılarak yapılacak ödeme işlemlerinde karekodun fiziksel güvenliği ve okunabilirliğinin korunması amacıyla ihtiyaç duyulan tedbirlerin alınması için gerekli özeni gösterir ve İŞYER’i PARAM tarafından bildirilen önlemleri almakla yükümlüdür

5.2. KULLANICI’nın Hak ve Yükümlülükleri:

a) KULLANICI, PARAM’ın MEVZUAT kapsamındaki hizmetlerinin sunulması, risk varlığının tespiti, risk düzeyinin belirlenmesi, alınan hizmetin sürdürülebilirliği, MEVZUAT’taki yükümlülüğünün tam ve eksiksiz yerine getirilmesi, PARAM HİZMETLERİ’nin tanıtım ve pazarlanması amacı ile hukuki ilişki devam ettiği sürece ve her halükarda hukuken işlemeye ilişkin meşru nedenler ortadan kalkıncaya kadar KULLANICI’ya ait 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tanımlanan kişisel verilerinin PARAM ve/veya PARAM’ın doğrudan ya da dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlere ya da PARAM’ın hâkim ortağının doğrudan ya da dolaylı olarak iştirak ettiği grup şirketleri tarafından PARAM ile karşılıklı olarak paylaşılmasını, bu bilgilerin PARAM ve/veya PARAM’ın doğrudan ya da dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlere ya da PARAM’ın hâkim ortağının doğrudan ya da dolaylı olarak iştirak ettiği grup şirketleri tarafından işlenmesini, ayrıca anılan süreler ve amaçlar dahilinde bu maddede sayılan kişisel verilerin KULLANICI’nın mal ve hizmet sağladığı Üye İşyeri/Ödeme Hizmet Sağlayıcıları ve Kuruluşları/İş Ortakları/ /TEMSİLCİ’leri/ Dış Hizmet Sağlayıcıları/ ilgili Finansal Kuruluşlar/ Bankalar ile karşılıklı olarak paylaşılmasını ve yine aynı amaçlarla bu taraflarca işlenmesini kabul eder.

b) KULLANICI, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) istinaden PARAM’a başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, ilgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, ilgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle KULLANICI’nın kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Bahse konu haklar, KVKK kapsamında ilgili kişinin kimliğinin doğrulanmasına imkan sağlayan bilgiler ile birlikte [email protected] KEP adresine veya işbu sözleşmede yer alan adrese noter/iadeli taahhütlü yazılı olarak talebin iletilmesi ile yapılan başvuru durumunda kullanılabilecektir.

c)PARAM 5.2.(b) maddesinde yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan iletebilir. Söz konusu taleplere ilişkin işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden PARAM’ın KULLANICI’dan ücret talep etmesi mümkündür.

d) KULLANICI, kendi adına ve kendi hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına hareket etmesi halinde 5549 sayılı Kanun’a uygun olarak PARAM’a yazılı olarak bildireceğini ve kimlik, iletişim ve diğer kimlik tespitine konu bilgilerinin değişmesi halinde bu durumu PARAM’a yazılı olarak bildireceğini ve KULLANICI’nın işbu madde kapsamındaki bildirimine istinaden, PARAM tarafından kimlik tespit/ bilgi temin talebinde bulunulabileceğini kabul eder. Aksi halde KULLANICI, PARAM’ın KULLANICI nezdinde gerçekleşen yetkisiz, hatalı işlemler, 3. Kişilerin haksız, hukuka aykırı kullanımı, dolandırıcılık vb. işlemler dahil hiçbir hukuki /cezai sorumluluğunun olmayacağını, işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı bulunduğunu ve PARAM tarafından yetkili merciilere bildirileceğini kabul ve beyan eder.

e) KULLANICI, gerek PARAM nezdinde oluşturulacak ÖDEME HESABI’na ve gerekse ÖDEME HESABI’nın ilintili olduğu ÖDEME ARACI’na ve HASSAS MÜŞTERİ VERİLERİ’ne 3. kişilerin erişmesine hiçbir şekilde izin vermeyecek, bunların güvenliğini sağlamaktan bizzat sorumlu olacaktır. KULLANICI ayrıca, ÖDEME HESABI'na ilişkin KULLANICI adı ve şifresi gibi bilgiler dahil ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın ÖDEME ARACI’na ve HASSAS MÜŞTERİ VERİLERİ’ne ilişkin bilgileri hiçbir şekilde 3. kişilere açıklamayacağını, kullandırmayacağını ve bu bilgileri kendisine verilme amacı dışında kullanmayacağını kabul eder. KULLANICI, ÖDEME ARACI ve/veya HASSAS MÜŞTERİ VERİLERİ’nin yetkisi olmayan kişilere tarafından kullanılması ya da söz konusu verilerin amaç dışında kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlara ilişkin olarak PARAM’ın herhangi bir sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. ÖDEME ARACI’nın kaybolması, çalınması veya KULLANICI’nın iradesi dışında gerçekleşmiş bir işlemin öğrenilmesi halinde, KULLANICI durumu çağrı merkezi aracılığı ile derhal PARAM’a veya işlem TEMSİLCİ aracılığıyla gerçekleştirildiyse TEMSİLCİ’sine bildirmekle yükümlüdür. Kuruluşumuzca yetkilendirilmiş TEMSİLCİ’lerin listesi işbu sayfada (https://param.com.tr/temsilcilikler) KULLANICI’lara bildirilmektedir.

f) KULLANICI, yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleştirilmiş ÖDEME İŞLEMİ’ni öğrendiği andan itibaren PARAM’a gecikmeksizin bildirimde bulunmak suretiyle işlemin düzeltilmesini talep edebilir. Düzeltme talebi, her halükarda ÖDEME İŞLEMİ’nin gerçekleştirilmesinden itibaren 13 (onüç) ay içerisinde yapılır. PARAM tarafından ÖDEME İŞLEMİ’ne ilişkin YÖNETMELİK’te belirtilen tüm bilgilerin KULLANICI’lara sağlanmamış olması halinde, KULLANICI’lar bu süreyle bağlı olmaksızın her zaman düzeltme talep edebilir.

g) Bildirimler yazılı olarak veya UZAKTAN İLETİŞİM ARACI ile yapılır ve bildirimlere ilişkin kayıtlar PARAM tarafından saklanır. KULLANICI’nın gerçekleşmiş bir ÖDEME İŞLEMİ’ni yetkilendirmediğini veya işlemin doğru bir şekilde gerçekleşmediğini iddia etmesi durumunda, bu işlemin KULLANICI tarafından onaylandığını, doğru bir şekilde kaydedildiğini ve hesaplara işlendiğini ispat yükümlülüğü PARAM’a aittir. ÖDEME İŞLEMİ’nin KULLANICI tarafından yetkilendirilmeksizin ya da hatalı olarak gerçekleştiğinin ispatı durumunda, GÖNDEREN sıfatını haiz KULLANICI’nın ödeme hizmeti sağlayıcısının PARAM olduğu hallerde PARAM, bu ÖDEME İŞLEMİ’ne ilişkin tutarı derhal GÖNDEREN’e iade etmek veya borçlandırılan ÖDEME HESABI’nı önceki bakiyesine getirmekle yükümlüdür.

h) KULLANICI, UZAKTAN İLETİŞİM ARACI ile KULLANICI doğrulanmasına imkan verecek şekilde kurulacak işbu sözleşme kapsamında kendisinden temin edilen bilgi ve belgelerin okunabilir ve doğrulanabilir olması gerektiğini, PARAM’ın risk temelli yaklaşım gereğince ilgili bilgi ve belgeler üzerinde değerlendirmede bulunarak reddetme hakkı olduğunu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir riskin tespiti halinde işbu sözleşmenin kurulmasını reddetme hak ve yetkisine sahip olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

i)Kayıp veya çalıntı bir ÖDEME ARACI’nın kullanılması ya da kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle ÖDEME ARACI’nın başkaları tarafından kullanılması durumunda, KULLANICI yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden doğan zararın 150 TL’ye kadar olan bölümünden sorumludur. KULLANICI, yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ÖDEME İŞLEMLERİ’nden sorumlu olmayacaktır. Bununla birlikte, KULLANICI, ÖDEME ARACI’nı hileli kullanması ve yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda yetkilendirilmemiş işlemden doğan zararın tamamından sorumlu olacaktır.

j) GÖNDEREN sıfatını haiz KULLANICI, ÖDEME ARACI’nın kaybolması, çalınması veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlem sebebiyle PARAM’a derhal yaptığı usule uygun bildirimin PARAM’a ulaşmasından sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ÖDEME İŞLEM’lerinden sorumlu tutulamaz.

k) GÖNDEREN sıfatını haiz KULLANICI, ÖDEME ARACI’nın hileli kullanması veya işbu Sözleşmenin ÖDEME ARACI ile ilgili hak ve yükümlülüklerini düzenleyen ilgili maddede yer alan yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda, yetkilendirilmemiş ÖDEME İŞLEMİ’nden doğan zararın tamamından sorumludur.

l) ÖDEME EMRİ’nin ALICI tarafından veya ALICI aracılığıyla verildiği ÖDEME İŞLEM’lerinde, ALICI’nın ÖDEME HİZMETİ sağlayıcısının ÖDEME EMRİ’ni GÖNDEREN’in ÖDEME HİZMETİ sağlayıcısına doğru olarak gönderdiğini ispatlaması halinde, ÖDEME İŞLEMİ’nin doğru gerçekleştirilmesinden GÖNDEREN’in ÖDEME HİZMETİ sağlayıcısı sorumlu olur. GÖNDEREN’in ÖDEME HİZMETİ sağlayıcısı ÖDEME İŞLEMİ’nin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden GÖNDEREN’e iade eder. ÖDEME EMRİ’nin ALICI tarafından veya ALICI aracılığıyla verildiği gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen ÖDEME İŞLEMİ’nde, ALICI’nın ÖDEME HİZMETİ sağlayıcısının, ÖDEME İŞLEMİ’nin gerçekleştirilmemesinden ya da hatalı gerçekleştirilmesinden sorumlu olup olmadığına bakılmaksızın, talep edilmesi halinde gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen ÖDEME İŞLEMİ’nin nedenlerini tespit eder ve sonucunu ALICI’ ya bildirir.

m) KULLANICI, ilgili ÖDEME İŞLEMİ’nin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 2 (iki) ay içinde, ALICI tarafından yetkilendirilmiş veya ALICI aracılığıyla başlatılan ÖDEME İŞLEMİ’nde yetkilendirme sırasında ÖDEME İŞLEMİ’ne ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve gerçekleşen ÖDEME İŞLEMİ tutarının, harcama geçmişi, sözleşme şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, ilgili mal veya hizmetin tüketilmemiş olması kaydı ile ÖDEME İŞLEMİ tutarı kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir. PARAM, KULLANICI’dan talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını talep hakkına sahiptir. Ancak ÖDEME İŞLEMİ’ne ilişkin onayın doğrudan KULLANICI’ya verilmesi veya ödemenin gerçekleştirilmesi gereken tarihten en az 1 (bir) ay önce KULLANICI’ya bildirimde bulunulması hallerinde, KULLANICI ilgili ÖDEME İŞLEMİ için herhangi bir geri ödeme talep edemez. Bu madde uyarınca geri ödeme talebinde bulunulabilen hallerde PARAM, 10 (on) İş Günü içerisinde ödemeyi yapacak veya ret kararını nedenleri ile birlikte, KULLANICI’nın başvurabileceği hukuki yolları da göstererek bildirecektir.

n) PARAM HİZMETLERİ’nin kullanılabileceği mecralar ile PARAM HİZMETLERİ kullanılarak temin edilebilecek mal ve hizmetler, MEVZUAT uyarınca münhasıran PARAM tarafından belirlenmektedir. PARAM bu mecraları, mal ve/veya hizmetleri dilediği zamanda herhangi bir bildirim yükümlülüğü söz konusu olmaksızın değiştirebilecektir. KULLANICI, bu kapsamda PARAM’dan herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder.

n)KULLANICI, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri yasalara ve ahlaka aykırı amaçlarla ve yasalara veya ahlaka aykırı ürün veya hizmetlerin temini amacıyla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI’nın işbu madde başta olmak üzere işbu Sözleşme’ye aykırılığı halinde PARAM aykırılık giderilene kadar Sözleşme ve Sözleşme kapsamında sağladığı hizmetleri askıya alabilecektir.

MADDE 6-Fikri Mülkiyet

İşbu sözleşme ile PARAM, KULLANICI’ya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını devir veya lisans gibi kullandırma hakkı sağlamamaktadır. PARAM’a ait ve/veya KULLANICI’nın kullanımında olan her nevi fikri mülkiyet hakkı konusu, unsuru, kullanımı ancak bu kapsamda yazılı ve açık bir mutabakat bulunması halinde mümkün olacak ve bununla sınırlı kalacaktır.

MADDE 7- Mücbir Sebep

Taraflar arasında Sözleşme yapıldığı sırada mevcut değilken, sonradan ve aniden gerçekleşen, önceden tahmin edilemeyen, Taraflara kabili isnat olmayan, önlenemeyen bir sebeple borcun işbu Sözleşme’ye uygun olarak ifasını imkânsız veya ifayı talep etmenin objektif iyi niyet kuralına açık aykırılık oluşturacağı Mücbir Sebep olarak sayılan nedenlerin ortaya çıkması halinde, mücbir sebebe maruz kalan Taraf en kısa sürede karşı Tarafı mücbir sebebi tevsik eden belgelerle birlikte durumdan yazılı olarak haberdar edecektir. Mücbir sebebin devam ettiği süre boyunca sözleşme askıda kalacaktır. Mücbir Sebep halinin 1 (bir) aydan uzun süre devam etmesi durumunda, taraflardan her birinin sözleşmeyi fesih hakkı doğacaktır. Böyle bir fesih halinde, taraflardan hiçbiri hangi sebeple olursa olsun doğmuş veya doğacak zararlarını talep etmeyecektir.

MADDE 8- Sözleşmenin Süresi

Sözleşme, imza tarihinde yürürlüğe girecek olup Sözleşme’de belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

MADDE 9- Sözleşme’nin Feshi

İşbu Sözleşme, taraflardan herhangi biri fesih iradesini yazılı olarak ihbar etmediği müddetçe devam eder. PARAM, KULLANICI’nın işbu Sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir mükellefiyetini zamanında yerinde getirmemesi veya Sözleşmenin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi durumunda, ÖDEME ARACI’nı kullanıma kapatabilir, Sözleşme’yi feshederek borcun fer’ileri ile birlikte tamamen ödenmesini ve ÖDEME ARACI’nın iadesini talep edebilir. KULLANICI’lar, PARAM’ın yapacağı bildirim sonrasında ÖDEME ARACI’nı kullanmayarak PARAM’a iade etmekle yükümlüdürler. KULLANICI’lar PARAM’a 30 (otuz) gün önceden yazılı olarak bildirmek ve aynı zamanda ÖDEME ARACI’nı iade etmek ve tüm borcu fer’ileri ile birlikte ödemek suretiyle Sözleşmeyi istedikleri zaman sona erdirebilirler. PARAM, işbu Sözleşmeyi KULLANICI’ları bakımından en az 30 (otuz) gün öncesinden bildirmek suretiyle feshetme hakkını saklı tutar. İşbu Sözleşmenin feshini müteakip, PARAM’ın KULLANICI’ dan alacakları rızaen, bunun mümkün olmaması halinde ise hukuki yollardan tahsil edilir.

MADDE 10- Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü

10.1. KULLANICI, PARAM’ın işbu sözleşme nezdinde sunduğu hizmetlerde (bireysel nitelik taşıyan, dolayısıyla ticari faaliyet kapsamına girmeyen konular kapsamında oluşacak ihtilaf halinde öncelikle PARAM’a yazılı başvuruda bulunması koşuluyla; bu başvuru, başvuru tarihinden itibaren 20 gün içerisinde; yanıtlanmamışsa yanıt verilmesi gereken 20 günlük sürenin bitiminden itibaren, başvuru olumsuz yanıtlanmış veya verilen yanıtı yeterli bulunmaması halinde ise yanıt tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (“TÖDEB”) Bireysel Müşteri Hakem Heyeti’ne https://todeb.org.tr/hakemheyetibasvuruformu/ linkinde yer alan başvuru formunu doldurarak başvuruda bulunabilecektir. Konuya ilişkin detaylı bilgi https://todeb.org.tr/source/hakem-heyeti/Yeni_Brosur_Tr.pdf adresinde yer alan broşür üzerinden edinilebilir.

10.2. Taraflar, ihtilaf halinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Üye iş yeri olmak istiyorum

Siz de hemen üye iş yerimiz olun, potansiyel müşterilerinize ulaşın.

Bize Ulaşın