Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla TURK Elektronik Para A.Ş. (“Şirket”) tarafından aydınlatma yükümlülüğününün yerine getirilmesi amacı ile hazırlanmıştır.

Müşterilere ilişkin Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Finansal Bilgi Verisi Kanun’un 5. maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” gibi veri işleme şartları çerçevesinde, elektronik para kuruluşu sıfatıyla sunulan her türlü ürün ve hizmette kullanılması, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması, iş süreçlerinin ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Şirket nezdinde yapılan veya aracılık ettiği işlemlerde işlem yapılmadan önce işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerinin tespit edilmesi amaçlarıyla ve buna ek olarak; Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Finansal Bilgi Verisi Kanun’un 5. maddesinde belirtilen ‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’ hukuki sebebine dayanılarak BDDK, TCMB ve MASAK gibi bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca istenilen bilgilerin 10 yıl süreyle saklanması, raporlanması ve bu kurumların bilgilendirilmesi, amaçlarıyla işlenmektedir.

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Finansal Bilgi Verisi Kanun’un 5. maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak Şirket internet sitesi üzerinden iletişim formu/kampanya formu/başvuru formu veya Şirket’in call center merkezi vasıtasıyla toplanarak otomatik veya telefon kaydı alınması yollarıyla işlenmektedir.

Yukarıda sayılan müşterilere ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 8. maddesinin atıfta bulunduğu; “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak 6493 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; BDDK, MASAK, TCMB ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kamu tüzel kişilerine, ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı yurt içi iştiraklerimiz, elektronik para ihracı faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız program ortağı kuruluşlara; Kanun’un 8. maddesinin atıfta bulunduğu; ‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’ hukuki sebebine dayanılarak söz konusu kişisel veriler, talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Buna ek olarak, yukarıda sayılan kişisel veriler, Şirket’in elektronik posta hizmetlerine ilişkin teknik altyapısında kullanılan sunucuların yurt dışında olması ve Kanun’un 9. maddesinin atıfta bulunduğu; “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak yurt dışına aktarılmaktadır. Ayrıca, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, kredi kampanyalarına katılımın artırılması, reklam öncesi ve sonrası, lansman öncesi ve sonrası yapılan araştırmalar kapsamında ve bu amaçla ilgili kişinin açık rızası alınması şartıyla Şirket tarafından bu iş için hizmet veren üçüncü kişilere aktarılmaktadır.

Şirket tarafından mal ve hizmetlerin pazarlanması amaçlı gönderilmiş/gönderilecek olan ticari elektronik iletiler kapsamında alınması gerekli olan izinlerin; güvenli bir ortamda saklanması, alıcılar tarafından onay ve ret bildirimlerinin yapılabilmesi, şikâyet hakkının kullanılabilmesi amacıyla Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Finansal Bilgi Verisi Kanun’un 8. maddesinin atıfta bulunduğu ‘’Kanunlarda açıkça öngörülmesi’’ hukuki sebebine dayanılarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iştiraki olan İleti Yönetim Sistemi’ne aktarılmaktadır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi gereği; kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre 0871053107900001 Mersis No’lu TURK Elektronik Para A.Ş.’nin Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2405 Sokak No: 5 ÇANKAYA/ANKARA adresine yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta aracılığıyla [email protected] adresine iletebilirsiniz.